HELFO-stønad

Under gitte forutsetninger kan HELFO yte økonomisk støtte til tannbehandling.

Lov om folketrygd av 28. februar nr. 19 skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade.

Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege eller tannpleier. Hensikten med loven er å gi hel eller delvis støtte til den del av befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov.

Eksempler du kan få støtte for er:

Tannlegeskrekk

Personer som lider av sterk tannlegeskrekk, og som av den grunn ikke har mestret å ta vare på egne tenner og har fått et stort tannbehandlingsbehov. Dette har vært praksis de siste årene, frem til desember 2017. Da ble det blitt kraftig strammet inn. Dette er nå i prinsippet tatt fra privatpraktiserende tannleger, og overført til det offentlige. Men de har sannsynligvis verken erfaring eller kapasitet til å dekke behovet. 

Komplisert tannkirurgi

Kirurgisk fjerning av visdomstenner, rotspissamputasjoner eller annen type avansert kirurgi i munnen.

Tannkjøttbetennesler

Pasienter med periodontitt har krav på å få støtte til behandling av sykdommen, samt rehabilitering av tannsett i etterkant.

Medfødt manglende eller svake tenner

Noen er født med for få tenner og noen er har fått forstyrrelser i tanndannelsen som kan ha ført til betydelig svakere tenner enn normalt.

Store slitasjeskader f.eks. grunnet tanngnissing og syreskader

 Betydelig tapt tannsubstans pga syre eller slitasje.

Munntørrhet og stort behandlingsbehov grunnet dette

 F.eks gir en del medisiner og sykdommer munntørrhet, som igjen fører til at man er langt mer disponibel for kariesangrep.

 

Yrkesskader

Tannskader grunnet ulykket

Manglende evne til egenomsorg

F.eks pga sterk odontofobi, misbrukshistorikk, motoriske problemer, sykdommer som gjør at man ikke klarer å ta vare på tennene som man normalt skal gjøre.

Sjelden medisinsk tilstand

Personer med tannløs underkjeve

HELFO kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve. Man kan under gitte forutsetninger få støtte til å sette inn to implantater for å feste en løs eller ikke fungerende protese. På denne måten kan man feste protesen så den sitter stabilt og godt i munnen.

Vi registerer dine generelle helsopplysninger , og vil opplyse om og være behjelpelig med søknad om bidrag til tannbehandling hvis det er grunnlag for det.

Ytelsene beregnes utfra Helsedepartementets egne satser. Disse er lavere enn våre takster. Grovt sett får du dekket cirka 50% av behandlingskostnaden for en behandling som kommer inn under reglene til HELFO. I noen tilfeller mer.

Dersom man lurer på om man oppfyller krav for støtte, bør man spørre tannlegen sin. Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også trenges dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialitet for at refusjonen skal gjelde.

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Kilde: HELFO